Privacyverklaring

KTL.nl respecteert de privacy van de bezoekers van deze website. Op deze pagina leest u hoe wij met (persoonlijke) informatie omgaan.

KTL.nl, gevestigd aan de Kalverringdijk 45 1509 BT Zaandam, respecteert de privacy van de bezoekers van deze website en draagt er zorg voor dat de (persoonlijke) informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van uw (persoons)gegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de wet stelt. KTL.nl zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen.

In deze Privacyverklaring zetten wij uiteen op welke wijze wij omgaan met uw persoonsgegevens. Ons privacy beleid is gebaseerd op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de uitgangspunten dat de verwerking van persoonsgegevens rechtmatig, behoorlijk en transparant is.

Doel van het verzamelen van uw gegevens

De belangrijkste doelstelling van onze website is u te informeren over de diensten die KTL.nl vervult, de projecten waaraan wij werken of gewerkt hebben, de manier waarop wij te werk gaan en de manier waarop potentiële klanten contact met ons kunnen opnemen. KTL.nl verzamelt en gebruikt persoonsgegevens (waaronder naam, (e-mail)adres en telefoonnummer) om u beter van dienst te kunnen zijn of te informeren. Wij gebruiken uw persoonsgegevens bijvoorbeeld om:

  • met u te communiceren, uw vragen te beantwoorden of uw klachten te behandelen.
  • door u ingediende orders of aanvragen te verwerken.
  • algemene bezoekgegevens bij te houden, om onze website verder te ontwikkelen en te verbeteren om u zo een nog betere website ervaring te kunnen bieden.

Als u een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

In een specifiek verwerkingsregister is vastgelegd welke persoonsgegevens verwerkt worden, door wie en welke bewaartermijnen gehanteerd worden. Deze zijn op verzoek beschikbaar.

Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics om algemene bezoekgegevens bij te houden. De gegevens worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website.

Met Google hebben wij een verwerkersovereenkomst. Ook hebben wij Google Analytics privacy-vriendelijk ingesteld. IP-adressen worden geanonimiseerd doorgegeven.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt en om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Contactformulieren

Op de contactpagina van onze website hebben wij een formulier dat u de mogelijkheid biedt contact met ons op te nemen. De persoonlijke gegevens die u aan ons doorgeeft worden bijgehouden in een beschermde mailbox. Deze mailbox is alleen toegankelijk via een gebruikersnaam en wachtwoord. De gegevens zijn nodig om contact met u te kunnen opnemen. Indien de persoonsgegevens niet worden verstrekt, kunnen we geen contact opnemen.

Verwerkersovereenkomst

Met alle bedrijven die gegevens van ons verwerken hebben we een verwerkersovereenkomst. Hierin is o.a. vastgelegd waar de persoonsgegevens voor mogen worden verwerkt en welke veiligheidsmaatregelen getroffen moeten worden waar de persoonsgegevens worden opgeslagen. Ook staat hierin dat de degene die de gegevens verwerkt, hier vertrouwelijk mee om moet gaan en niet op eigen houtje voor een heel ander doel mag gaan verwerken dan in de verwerkersovereenkomst staat.

Beveiliging

Alle gegevens die u met KTL.nl uitwisselt via onze website ktl.nl, worden versleuteld met SSL beveiliging op basis van het HTTPS protocol.

Doorgifte buiten Europa

Uw persoonsgegevens zullen alleen door KTL.nl of door KTL.nl ingeschakelde derden worden opgeslagen of verwerkt buiten de EER indien dat in overeenstemming is met de geldende regelgeving voor het doorgeven van persoonsgegevens naar landen buiten de EER.

Inzage, correctie en recht van verzet

U heeft het recht ons te verzoeken inzage te verlenen in uw persoonsgegevens en/of deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Een verzoek om inzage en/of correctie kunt u aan ons richten door telefonisch contact met ons op te nemen via +31 (0) 75 670 86 86 of per e-mail via info@ktl.nl. Indien u jonger bent dan 16 jaar, dienen dergelijke verzoeken te worden gedaan door uw ouder (of wettelijk vertegenwoordiger). De reactie zal dan ook worden gestuurd naar de ouder (of wettelijk vertegenwoordiger).

Er kan te allen tijde bezwaar worden gemaakt tegen het gebruik van persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden en/of de (verdere) ontvangst van (bepaalde) marketing informatie door dit verzoek schriftelijk te richten aan:

KTL.nl
Kalverringdijk 45
1509 BT Zaandam

U kunt uw verzoek ook per e-mail richten aan info@ktl.nl. Wij zullen u dan geen (verdere) marketinginformatie sturen. Houd er alstublieft rekening mee dat uw wijziging zo spoedig mogelijk wordt verwerkt; KTL.nl kan niet uitsluiten dat uw verzoek tot wijziging kruist met een reeds verzonden uiting maar doet haar uiterste best dit te voorkomen. In het geval u het niet eens bent over hoe wij uw persoonsgegevens verwerken en u komt er niet met ons uit, dan heb u de mogelijkheid tot het indienen van een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze kan gestuurd worden naar:

Autoriteit Persoonsgegevens
Postbus 93374
2509 AJ DEN HAAG

Aanpassen Privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor deze Privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.